Nascholing code 95

Inleiding Code 95

vraagtekenVele bedrijven en hun opleidingsverantwoordelijken “worstelen” nog met de juiste invulling van de Europese Richtlijn Vakbekwaamheid Beroepschauffeur. Er zijn zeer veel verschillende nascholingstrajecten elk met hun eigen “waarde”. Ook de duur van de training kan variëren van één tot meerdere dagen. Sommigen kunnen worden afgesloten met een officieel examen. De mogelijkheden zijn eigenlijk onbeperkt.

Deze pagina heeft als primaire doel u behulpzaam te zijn bij het maken van de keuzes voor de komende vijf jaar met betrekking tot de nascholing van uw chauffeurs. Voor inhoudelijke informatie betreffende de opleidingen verwijzen wij u graag naar ons menu “Opleidingen”, of u kunt contact opnemen met onze opleidingsadviseurs. Zij kunnen u tevens informeren betreffende de minimumeisen die het CCV heeft gesteld aan de nascholingstrajecten.

Europese Richtlijn Vakbekwaamheid Beroepschauffeur code 95

De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt extra eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve bus- en vrachtautochauffeurs om nascholing te volgen.mini-PICT0004 De Richtlijn vakbekwaamheid is een Europese richtlijn die op 15 juli 2003 is vastgesteld.

De Richtlijn werd gefaseerd ingevoerd. Vanaf 8 september 2008 is de Richtlijn van kracht voor aankomende en actieve beroepschauffeurs in het personenvervoer. Vanaf 1 maart 2009 geldt de Richtlijn ook voor actieve beroepschauffeurs die werkzaam zijn in het beroepsgoederenvervoer. Per 1 september 2009 geldt de Richtlijn volledig voor aankomende vrachtautochauffeurs en zullen er extra onderdelen voor de basiskwalificatie toegevoegd worden.

Doel van de Richtlijn

  • minder verkeersdoden in Europa;
  • een vermindering van CO2 uitstoot en bijdragen aan een beter milieu
  • meer status voor het beroep van vrachtauto- en buschauffeur
  •  een beter imago van de beroepschauffeur
  • een hogere kwaliteit van alle Europese beroepschauffeurs
  • gelijk gestelde eisen voor alle Europese chauffeurs

Chauffeurs kunnen hun vakbekwaamheid (het huidige chauffeursdiploma ) alleen behouden als zij gedurende 5 jaar 35 uur nascholing volgen. In Nederland is CCV in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor de invoering van de Richtlijn.

De Richtlijn geldt voor alle EU beroepschauffeurs en chauffeurs die in de EU werken. Hierdoor ontstaat er een zekere uniformiteit in de eisen die gesteld worden aan alle Europese chauffeurs.

Vrijstellingen

Op dit moment hebben sommige groepen chauffeurs vrijstelling van het chauffeursdiploma/code 95. Op de site van het ILT vind u de volledige lijst van vrijstellingen.

Inhoud richtlijn

De Richtlijn bestaat uit twee onderdelen: de basiskwalificatie en de verplichte nascholing. De wijzigingen in de basiskwalificatie hebben gevolgen voor aankomende beroepschauffeurs. De verplichte nascholing geldt voor elke beroepschauffeur die zijn vakbekwaamheid heeft en wil behouden.

mini-PICT0009De basiskwalificatie regelt hoe men beroepschauffeur kan  worden. In Nederland kan iemand beroepschauffeur worden door het halen van examens bij CCV. Met de invoering van de Richtlijn verandert de examenstructuur. Nieuw is onder andere dat chauffeurs die hun vakbekwaamheid (chauffeursdiploma) willen halen, twee praktijktoetsen moeten doen. Deze toetsen komen naast het praktijkexamen. Ook wijzigen de theorie- examens. Voor meer informatie zie www.cbr.nl

Code op rijbewijs vervangt het chauffeursdiploma

Met de invoering van de Richtlijn verdwijnt het papieren chauffeursdiploma voor Rijbewijsberoepschauffeurs. In plaats hiervan komt er een code vakbekwaamheid op het rijbewijs. Deze code “95” komt achter de rijbewijscategorie C en/of D te staan. Achter de code komt de datum te staan waarop de geldigheid van de vakbekwaamheid verstrijkt.

De code heeft, in tegenstelling tot het huidige chauffeursdiploma, een geldigheid van vijf jaar. De code kan alleen worden verlengd als de chauffeur de verplichte nascholing heeft gevolgd. Er is afgesproken dat alle bezitters van het huidige Nederlandse chauffeursdiploma in hun eerste periode van verplichte nascholing geen vijf, maar zeven jaar de tijd krijgen om aan de nascholing te voldoen. Doet men dit niet, dan is het niet toegestaan om het chauffeursvak verder uit te oefenen. Voor nieuwe chauffeurs (rijbewijs en code vakbekwaamheid behaald na de inwerkingtreding van de Richtlijn) is de twee jaar extra tijd niet van toepassing.

Let op: de nascholing geldt voor elke chauffeur die beroepsmatig gebruik wil maken van zijn rijbewijs C.  Voor de nascholing kan gekozen worden uit een uitgebreide lijst van gecertificeerde cursussen.

CCV advies

In Nederland is het CCV vanuit de overheid belast is met de implementatie van en controle op de uitvoering van de Europese Richtlijn vakbekwaamheid. In verband met een te verwachten tekort aan opleidingscapaciteit adviseert het CCV jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen.

Werkwijze t.a.v. de verplichte nascholing

Het opleidingsinstituut geeft aan CCV door dat de kandidaat bij het opleidingsinstituut een nascholingstraining heeft gevolgd. Als er totaal 35 uur verplichte nascholing is gevolgd,  geeft het CCV aan het RDW door dat de chauffeur voldaan heeft aan de verplichte nascholing. Het RDW geeft dit vervolgens door aan de Gemeente.

De bus of vrachtwagenchauffeur kan dan bij de Gemeente op het nieuwe rijbewijs de Code Vakbekwaamheid (Code 95) achter de voertuigcategorie met einddatum laten zetten. De code vervangt het aloude chauffeursdiploma (CCV-B diploma). Het rijbewijs heeft dan een geldigheid van max. 5 jaar.

Controle

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)  zorgt voor de handhaving op de weg. Als de chauffeur geen geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs heeft, mag men niet meer rijden.

Als de verplichte nascholing niet gevolgd is voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs, dan komt er geen code 95 op het rijbewijs. Vanaf 10 september 2015 (D) en 10 september 2016 (C) moet dus iedere beroepschauffeur een code 95 op het rijbewijs hebben. Vanaf 2013 heeft het groot rijbewijs een geldigheid van 5 jaar.

Nascholing

Iedere chauffeur moet voor het behouden van de code95 35 uur per 5 jaar nascholing volgen. Van de 35 uur moet minimaal één cursusdag (7 uur) een praktijktraining zijn.  Het is niet toegestaan om examens gedurende de nascholingsuren van een cursus af te nemen. Ook “trainingen on the job” zijn niet mogelijk!!!

Meer nascholing gevolgd dan nodig?

Wanneer men meer nascholingsuren heeft gevolgd dan de verplichte 35 uur, dan vervallen deze extra gevolgde uren zodra de code 95 verlengd wordt. Men kan deze zogenoemde meer-uren niet opsparen voor een volgende nascholingsperiode.

Tot slot

tot slotWilt u nog inhoudelijke informatie betreffende de nascholingsmogelijkheden, dan verwijzen wij u graag naar onze site of u kunt contact opnemen met onze opleidingsadviseurs. Zij kunnen u tevens informeren betreffende de minimumeisen die het CCV heeft gesteld aan de nascholingstrajecten.

U wilt natuurlijk weten wat de nascholing het bedrijf gaat kosten,  of de keuze volgens CCV normen mogelijk is en of de opleider een en ander, volgens wens,  kan verzorgen.

Graag willen wij u daarbij behulpzaam zijn.  Met onze ‘neus’ voor transport en logistiek, onze flexibiliteit en no nonsens aanpak kunnen wij een perfecte invulling van uw opleidingsbehoefte presenteren.

Voor een offerte op maat kunt u contact opnemen met ons kantoor (telefoon of mail) of maak een afspraak met onze opleidingsadviseurs.