Vervolgcursus Nederlands voor Poolstaligen

Vervolgcursus Nederlands voor Poolstaligen

Inleiding

Taal is wat mensen bindt. Als je dezelfde taal spreekt sta je dichter bij elkaar. Als je de nuances van een taal kent, ben je in staat om beter te communiceren. Zakelijke communicatie is zoveel effectiever als gesprekspartners elkaar tot in detail begrijpen. Een dialoog komt pas echt tot stand als de taal van de betrokkenen geen vreemde taal meer is.

De reeds aangeboden basis taaltraining Nederlands is effectief gebleken omdat de cursus plaatsvond binnen het eigen bedrijf van de cursist, de taal werd dus functioneel getraind en direct toegepast binnen de werkcontext. Het reeds aanwezig taalniveau en de werkervaring binnen de branche was de basis van deze cursus .

De vervolgcursus is specifiek bedoeld voor mensen die hun kennis van de Nederlandse taal willen verdiepen. Het boek bestaat uit acht hoofdstukken. Ze bevatten dialogen en teksten over reële situaties. Korte teksten met grammaticale informatie dienen meer als herhaling en extra oefening. De inhoud van het boek is verrijkt met Nederlandse fraseologie, gezegden en fragmenten uit kranten en tijdschriften. Daardoor kan de werknemer zijn woordenschat aanzienlijk vergroten. Het maakt het leerproces interessanter en laat hem/haar de verschillen tussen het Pools en het Nederlands zien.

Doelgroep

Poolstalige werknemers die al enige tijd werkzaam zijn bij Nederlandse bedrijven en reeds de basiscursus hebben gevolgd.

Doelstelling

De doelstelling van deze taaltraining is het zorg dragen dat de doelgroep verder vertrouwd raakt met de Nederlandse taal zodat een goede communicatie met het management en Nederlands sprekende collega’s mogelijk is.  

Niveau A2 – Basisgebruiker  

Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen met betrekking tot onderwerpen van onmiddellijk belang (b.v. informatie over zichzelf en familie, boodschappen doen, werk). Kan in eenvoudige en alledaagse situaties communiceren over vertrouwde en alledaagse onderwerpen. Kan in eenvoudige termen aspecten van zijn/haar achtergrond, zijn/haar onmiddellijke omgeving, zijn/haar onmiddellijke behoeften beschrijven.  

Niveau B1 – Onafhankelijk gebruiker  

Kan de hoofdpunten begrijpen van standaardcommunicatie over vertrouwde onderwerpen die regelmatig voorkomen op het werk, op school, in de vrije tijd etc. Kan omgaan met de meeste situaties die zich plegen voor te doen tijdens een reis door het gebied waar de taal gesproken wordt. Kan eenvoudige, coherente teksten produceren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die tot de persoonlijke belangstellingssfeer behoren. Kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en beknopt redenen of uitleg geven voor meningen en plannen.

Werkwijze

Bij een taaltraining gaat het om meer dan een ruime woordenschat en het beheersen van de grammatica. Het gaat ook om het leren kennen van de cultuur van het bedrijf en het hanteren van het jargon (terminologie binnen het bedrijf/branche). Het actief spreken en luisteren, staan hierin centraal. De taaltraining sluit aan bij het beginniveau van de medewerker die reeds de basiscursus heeft gevold. 

Globale inhoud

Het tekstgedeelte bevat behalve gesprekken ook fragmenten van kranten en radioprogramma’s. Er is extra aandacht besteed aan uitdrukkingen, die heel vaak in de Nederlandse taal zijn gebruikt.  Alle teksten en de woordenschat zijn op CD opgenomen.

De grammatica is op een overzichtelijke wijze gepresenteerd: eenvoudige regels, een paar oefeningen en antwoorden op de oefeningen 

Docent/trainer

Wederom zal de training worden verzorgd door onze vaste docent, een native speaker, goed opgeleid als docent en met ervaring binnen de volwasseneneducatie.

Groepsgrootte

Om een optimaal resultaat te bewerkstelligen is de maximale groepsgrootte beperkt tot ongeveer 12 cursisten.

Duur

De cursus zal in company, één dag (of twee dagdelen) per week worden georganiseerd gedurende zes weken. Dit kan bij de eerste groep nog variabel zijn. De docent is waarschijnlijk de eerste twee lessen bezig met het herhalen van de basiscursus en vaststellen waar men nog moeite mee heeft.

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

In Company training:

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie 0651360182 .

Ook interessant/vervolgopleiding:

VCA Basis Veiligheid Pools

Veiligheidstraining vorkheftruck Pools