Basiscursus Nederlands voor Poolstaligen

Basiscursus Nederlands voor Poolstaligen

Inleiding

Taal is wat mensen bindt. Als je dezelfde taal spreekt sta je dichter bij elkaar. Als je de nuances van een taal kent, ben je in staat om beter te communiceren. Zakelijke communicatie is zoveel effectiever als gesprekspartners elkaar tot in detail begrijpen. Een dialoog komt pas echt tot stand als de taal van de betrokkenen geen vreemde taal meer is.

De aangeboden basis taaltraining Nederlands is effectief omdat de cursus plaatsvindt binnen het eigen bedrijf van de cursist, de taal wordt dus functioneel getraind en direct toegepast binnen de werkcontext. Uitgangspunt voor de training is de vraag van de opdrachtgever. Aan de hand van deze doelstelling en het reeds aanwezig taalniveau en werkervaring binnen de branche zal de basis zijn deze cursus .

Het rendement van een dergelijke op maat gemaakte training is erg hoog. Doordat het hele traject in eigen beheer wordt verzorgd kan optimale kwaliteit worden gegarandeerd en is het mogelijk gedurende het traject het proces te sturen en waar mogelijk aan te passen. Daarnaast is de taaltraining efficiënt omdat geen kostbare reistijd voor de cursist verloren gaat. 

Doelgroep

Voornamelijk Poolstalige werknemers die al enige tijd werkzaam zijn bij Nederlandse bedrijven.

Doelstelling

De doelstelling van deze taaltraining is het zorg dragen dat de doelgroep vertrouwd raakt met de Nederlandse taal en het vakjargon binnen de organisatie en branche, zodat eenvoudige communicatie met het management mogelijk is.

De cursus zal tevens een basis leggen voor verdere taalontwikkeling. Verdere studie wordt dus aanbevolen, wil de medewerker zich in de betreffende taal in alledaagse situaties goed kunnen redden. 

Werkwijze

Bij een taaltraining gaat het om meer dan een ruime woordenschat en het beheersen van de grammatica. Het gaat ook om het leren kennen van de cultuur van het bedrijf en het hanteren van het jargon (terminologie binnen het bedrijf/branche). Het actief spreken en luisteren, staan hierin centraal. Belangrijk is dat de ‘boodschap’ vanuit het management wordt begrepen.

De taaltraining sluit aan bij het beginniveau van de medewerker en bij de doelstelling van de organisatie. De trainer kijkt (in onderling overleg met opdrachtgever) wat de medewerkers van het bedrijf nodig hebben om optimaal te communiceren.  

Voorafgaand aan de cursus kan de docent een dag meelopen op het bedrijf om zodoende een lijst samen te stellen met specifieke termen en woorden die in de dagelijkse praktijk gebruikt worden. Aan de hand van de gesprekken met de doelgroep kan hij vaststellen tegen welke dagelijkse problemen men aanloopt. De resultaten zullen daarna in de basiscursus worden geïntegreerd.

Voor de basiscursus zal gebruik worden gemaakt van bestaand lesmateriaal. 

Globale inhoud

Basisgrammatica, een basiswoordenschat en uitspraakoefeningen zodat korte, zeer eenvoudige gesprekken in dagelijkse praktijksituaties kunnen worden gevoerd.

Niveau A1 – Basisgebruiker

Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen over persoonlijke gegevens stellen en beantwoorden (zoals waar iemand woont, mensen die men kent en dingen die men heeft). Kan op een eenvoudige manier communiceren, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen.

Methodiek

Communicatie is een proces waarin de betrokkenen eigenlijk voortdurend bij elkaar moeten checken of ze nog op dezelfde golflengte zitten om misverstanden te voorkomen: ‘verstaan wij elkaar, interpreteren wij dat wat gezegd wordt op eenzelfde manier en gaan we uit van hetzelfde referentiekader?’ In de communicatie van alledag gebeurt dit niet altijd. De aanname is maar al te vaak dat het uitspreken van een bedoeling tot gevolg heeft dat de handeling, die in de bedoeling zit verpakt ook daadwerkelijk (door de ander) wordt verricht. Dit proces zal zeker niet goed verlopen bij taalproblemen. Kenmerken van een taalprobleem kunnen zijn:

  • (Nog) niet of nauwelijks spreken.
  • Onjuist reageren op vragen.
  • Kleine woordenschat.
  • Opdrachten niet begrijpen.
  • Problemen met lidwoorden, meervoudstrappen, trappen van vergelijking, verkleinwoorden en het vervoegen van werkwoorden.
  • Geen goede zinnen kunnen vormen.
  • Moeite met het onder woorden brengen van gedachten.

Docent/trainer

Zowel de intake als de uiteindelijke training wordt gedaan door onze vaste docent, een native speaker, goed opgeleid als docent en met ervaring binnen de volwasseneneducatie. Het zijn van native speaker (dus Pools als moedertaal) is voor deze taaltraining essentieel. Hij kent de meest kleine nuances, de eigenschappen en het idioom van de Poolse taal, maar ook allerlei cultuurpatronen die aan bepaalde taaluitingen zijn verbonden.

Groepsgrootte

Om een optimaal resultaat te bewerkstelligen is de maximale groepsgrootte beperkt tot 10 cursisten.

Duur

De cursus zal in company, één dag (of twee dagdelen) per week worden georganiseerd gedurende zes weken.

Na deze periode zal een product- en procesevaluatie plaatsvinden, waarvan de resultaten besproken zullen worden met het management.

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

In Company training:

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie 0651360182 .

Ook interessant/vervolgopleiding:

Vervolgcursus Nederlands voor Poolstaligen

VCA Basis Veiligheid Pools

Veiligheidstraining vorkheftruck Pools